Bogdanka dnia 11.04.2016 r.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW „Bogdanka” S.A. w dniu 12.04.2016 r.

Stanowisko Związków Zawodowych LW „Bogdanka” S.A. w sprawie proponowanych zmian w statucie Spółki

  Związki zawodowe działające przy spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. protestują przeciwko proponowanym przez Radę Nadzorczą spółki zmianom w par.5 statutu LW „Bogdanka” S.A. Przypominamy, że spółka LW „Bogdanka” S.A. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a zatem muszą mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Zastąpienie dotychczasowej treści par. 5 nowym zapisem o treści: „Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA”, naszym zdaniem jest zapisem działającym na szkodę mniejszościowych udziałowców, a zatem łamiącym postanowienia k.s.h. Złagodzenie w punkcie 2. ostrego sformułowania punktu 1. proponowanego zapisu, stanowi jedynie szerokie pole do prawnych rozważań co jest, a co nie jest uzasadnionym interesem akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, natomiast zapis o uwzględnieniu „dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.” jest w świetle praktyki zastosowanej przez Grupę ENEA przy wykupie większościowego pakietu akcji LWB jest po prostu śmieszny. Nie jest nam jednak do śmiechu w sytuacji, kiedy chodzi o interes spółki, która jest jednym z głównych pracodawców regionu lubelskiego, a jej kondycja ma bezpośredni wpływ na poziom życia ludności regionu. LW „Bogdanka” S.A., a właściwie jej prawny poprzednik, w roku 1989 była uznana za trwale nierentowną i przeznaczona była do likwidacji. Podejmując wysiłek restrukturyzacji zarząd Kopalni przy aktywnym współudziale związków zawodowych reprezentujących załogę, mając na uwadze właściwie pojęty interes zakładu i regionu, wyprowadził firmę z zapaści, nie cofając się nawet przed zwolnieniami grupowymi. Dzięki temu Kopalnia Bogdanka stała się najbardziej efektywnym przedsiębiorstwem branży górnictwa węglowego w Polsce. Proponowane zmiany w zapisie par. 5 statutu spółki, naszym zdaniem, prowadzą do ograniczenia możliwości decyzyjnych Zarządu Spółki w kwestii kierunków rozwoju działalności przedsiębiorstwa, kształtowania poziomu kosztów produkcji i cen produktu.          Oświadczamy, że w przypadku niekorzystnego dla załogi zakładu podporządkowania interesów LW „Bogdanka” S.A. interesom Grupy ENEA, podejmiemy wszelkie dopuszczone prawem metody sprzeciwu.                                                                                     Do wiadomości: 1. Sekretarz Stanu w ministerstwie Energii Min. Tobiszowski Grzegorz 2.Rada Nadzorcza LW „Bogdanka” S.A. 3.Zarząd Grupy ENEA S.A. prezes Mirosław Kowalik 4. Zarząd LW „Bogdanka S.A.                                                                                                                                                                                             13.04.2016 r. Z ostatniej chwili: Zgromadzenie odbyło się zgodnie z planem, porządek obrad zakłócony został jedynie przez wystąpienie naszego przedstawiciela odczytaniem treści powyższego „Stanowiska…”, zaprojektowane uchwały, głosami ENEA, przy sprzeciwie pozostałych uczestników zostały podjęte, a więc po zarejestrowaniu zmian w sądzie zaczniemy realizować misję i strategię Grupy ENEA S.A., ale OŚWIADCZENIE ZAWARTE W OSTATNIM AKAPICIE NASZEGO STANOWISKA JEST AKTUALNE.