W piątek 22 kwietnia przedstawiciele związków zawodowych Bogdanki zostali zaproszeni na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Zaproszenie zostało sprowokowane naszą wcześniejszą próbą zorganizowania spotkania związków zawodowych Bogdanki z parlamentarzystami Lubelszczyzny i władzami samorządowymi regionu (nie doszło do skutku z powodu pogrzebu pani premier Zyty Gilowskiej). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami głównym punktem porządku obrad Rady był punkt: „Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa”. Po powitaniu zebranych i zaakceptowaniu porządku obrad zdefiniowaliśmy najistotniejsze, naszym zdaniem, zagrożenia dla spółki w sześciu punktach: 1. Zmniejszenie się naszego rynku zbytu w związku z kapitałowym zaangażowaniem stategicznych odbiorców węgla z Bogdanki w restrukturyzację KHW i KW (PGNiG Termika, Energa) 2. Deklarowany jednoznacznie przez min. Tobiszowskiego, podczas spotkania w Bogdance, „centralny” podział rynków zbytu węgla w/g rozdzielnika rządowego. 3. Zdominowanie zarządzania LWB przez siły i instytucje niezwiązane z regionem lubelskim i niezainteresowane jego rozwojem. 4. Niekorzystne dla naszej spółki zmiany w statucie, podporządkowujące interesy Bogdanki strategii Grupy Enea S.A. 5. Planowane przez PLK remonty linii kolejowych, mogące spowodować nawet dwukrotne wydłużenie tras dostawy naszego węgla do kluczowych odbiorców. 6. Problemy z finansowanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna, których to kłopotów nie należy lekceważyć w kontekście udziału Stowarzyszenia w krzewieniu kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży Łęczyńskiej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dyskusja potoczyła się w/g sugerowanego przez nas planu. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że zdefiniowane przez nas zagrożenia są realne i groźne dla Spółki, a pośrednio również dla Lubelszczyzny, jako że Bogdanka jest największym w regionie pracodawcą, a jej degradacja spowoduje znaczące zubożenie mieszkańców regionu. Wszyscy uczestnicy spotkania zdeklarowali wsparcie naszych działań zmierzających do utrzymania kondycji finansowej LW „Bogdanka”. Wsparcie zostanie wyrażone i zrealizowane poprzez utworzenie, zaproponowanego przez przedstawiciela Konfederacji Pracodawców „Lewiatan” pana Wiktora Szymborskiego, „Paktu dla górnictwa na Lubelszczyźnie”. Treść dokumentu zostanie ustalona w najbliższym czasie przy udziale przedstawicieli związków zawodowych, władz samorządowych regionu, oraz organizacji pracodawców i powinna określić płaszczyznę współdziałania i wspierania działań w interesie utrzymania pozycji Spółki. Zwołanie posiedzenia WRDS i przebieg jej obrad odbieram jako wyraz szczerego zainteresowania wpływowych osób organizacji regionalnych losem i przyszłością naszej spółki. Ranga uczestników spotkania (Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, prezes Konfederacji „Lewiatan” Dariusz Jodłowski i wiele innych wpływowych osób z regionu), pozwala mieć nadzieję, że próby wprowadzenia rozwiązań niekorzystnych dla LWB i jej załogi będą blokowane w zarodku. Zebrani zgodzili się z naszym stanowiskiem, że pomimo iż nie ma, na dzień dzisiejszy, powodu do intensywnych działań protestacyjnych, ponieważ uzyskaliśmy zapewnienia ze strony Ministerstwa Energii i Zarządów Grupy Enea S.A. oraz LW „Bogdanka”, że nie podejmą działań zmierzających do osłabienia kondycji Spółki, to należy zachować daleko posuniętą czujność, obserwować i oceniać działania decydentów. Interesy większościowego udziałowca jak również personalne interesy menagerów nie koniecznie są tożsame z interesami środowiska LWB. Stanisław Ćwirko