Bogdanka 23.06.2016 r. UCHWAŁA NR 18/16 ZARZĄDU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „KADRA” LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. w BOGDANCE. w sprawie : zwołania Walnego Zebrania Delegatów Związku ZZ KADRA. § 1. Zarząd ZZ KADRA działając w oparciu o postanowienia § 20 ust 2 i 3 Statutu związku podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Związku ZZ KADRA w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 1450 – 1-szy termin ( dotyczy sytuacji gdy na liście uczestników zapisanych jest ponad połowa uprawnionych delegatów )oraz o godz. 1500 2 – gi termin. § 2. W Walnym Zebraniu Delegatów Związku wezmą udział Delegaci wybrani w wyborach w dniu 27 listopada 2016 roku na kadencję 2016 – 2019 wykazani na załączonej liście. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu ZZ KADRA LW S.A . 1. Stanisław Ćwirko ……………………………………….. 2. Laurencja Łyszczarz ……………………………………. 3. Artur Brzozowski ………………………………………… 4.Danuta Piasecka-Klimek ………………………………. 5. Sebastian Maliborski …………………………………… 6. Maciej Mazur ……………………………………………… 7. Mirosław Raczyński …………………………………….