BŁYSKAWICA Po referendum przeprowadzonym 12 lipca w naszej Spółce przedstawiamy informację o tym, co do tej pory wydarzyło się w jego następstwie. – 31 lipca wystosowaliśmy pismo do Ministra Energii dotyczące stosowania Kodeksu Grupy Enea w LW „Bogdanka” (treść pisma publikowaliśmy w gablotach związkowych i na stronach WWW.). Tezy zawarte w omawianym wystąpieniu uzyskały potwierdzoną podpisem akceptację Wojewody Lubelskiego i wielu posłów naszego regionu. W tym miejscu składamy podziękowanie Panu Posłowi Arturowi Soboniowi, który aktywnie włączył się w akcję uzyskania poparcia polityków naszego regionu i osobiście dostarczył opatrzone podpisami pismo do rąk Ministra Energii. – 4 sierpnia do Zarządu LW „Bogdanka” wystosowaliśmy „Wezwanie do zaprzestania naruszania uprawnień Związków Zawodowych” (treść również publikowaliśmy do Waszej wiadomości) – W następstwie powyższych wystąpień Rada Nadzorcza naszej Spółki wystosowała zalecenie do Zarządu LW „Bogdanka” jak najszybszego rozwiązania sporu w drodze dialogu ze strona społeczną. Należy w tym miejscu podkreślić istotna rolę jaką w tej sprawie spełnili nasi przedstawiciele w Radzie Nadzorczej Spółki koledzy Kamil Patyra i Mariusz Romańczuk. Po wymianie korespondencji miedzy nami (Związki Zawodowe LWB) i Zarządem Spółki 7 sierpnia doszło do pierwszego spotkania stron. Podczas spotkania przedstawiliśmy, czy raczej powtórzyliśmy nasze żądania wyrażone i wsparte wynikami głosowania referendalnego z 12 lipca. Strona Zarządu przedstawiła propozycje zmian w statucie Spółki, które ich zdaniem spełniają w możliwym zakresie nasze oczekiwania i na tym spotkanie zakończono. Przez kolejne dwa tygodnie analizowaliśmy przedstawione propozycje, konsultowaliśmy je również z naszym doradcą prawnym. Uznaliśmy, że kierunek zmian jest właściwy, ale daleko jeszcze do porozumienia. Kolejna tura rozmów odbyła się we wtorek 22 sierpnia podczas której doszło do kolejnego zbliżenia stanowisk. Analizujemy wszelkie możliwe aspekty wstępnych ustaleń, kolejne spotkanie zaplanowano na 5 września. Obiecujemy, że nie ustąpimy do czasu aż uznamy, że interesy naszej Spółki widziane przez pryzmat interesów załogi i społeczności lokalnej nie zostaną skutecznie zabezpieczone. Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże