TABELAUWAGA!!! Wyjaśniam nieporozumienia dotyczące składania wniosków o wypłatę rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego na emeryturze. 1. Od 23 października do 14 listopada 2017 roku wnioski składają wyłącznie emeryci i renciści uprawnieniu do deputatu przed wejściem w życie porozumienia (18 października 2017 roku) 2. Od 15 listopada do 15 grudnia 2017 roku wnioski składają pracownicy Spółki wyłącznie ci, którzy chcą skorzystać z prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu wykupu prawa do dodatkowej odprawy emerytalno rentowej. Po ludzku: pracujący na dzień dzisiejszy w Spółce mogą otrzymać jednorazowo świadczenie w wysokości netto określonej w tabeli (w załączniku) Wypłata będzie zrealizowana do 15 stycznia 2018 roku. Pracownicy, którzy nie chcą skorzystać z prawa do powyższego świadczenia i nie złożą od 15 listopada do 15 grudnia 2017 roku wniosku, automatycznie znajdą się w grupie pracowników, którzy odchodząc na emeryturę lub rentę po nabyciu uprawnień, w zamian otrzymają dodatkową odprawę emerytalno – rentową w wysokości netto równowartości 22,5 ton węgla w klasie „orzech” według ceny netto obowiązującej w roku przejścia na emeryturę lub rentę. WAŻNE: Jeśli wniosek ZŁOŻYSZ i pieniądze weźmiesz „teraz” (według pow. tabeli) to już NIE OTRZYMASZ dodatkowej odprawy emerytalnej w chwili przejścia na emeryturę lub rentę, a jeśli do 15 grudnia NIE ZŁOŻYSZ wniosku o pieniądze z tabeli to ich nie otrzymasz, ale OTRZYMASZ dodatkową odprawę emerytalno-rentową w czasie kiedy będziesz przechodził na emeryturę lub rentę. Każdy z nas sam decyduje, który wariant wybiera – jedno albo drugie, nigdy oba na raz Pracowniczy deputat węglowy, czyli to co pracownicy spółki co miesiąc mają wypłacane „na pasku” w pozycji „deputat węglowy” pozostaje bez zmian i nadal będzie wypłacany według starych zasad Szczęść Boże – Stanisław Ćwirko