§ 4

     Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku pracowników, emerytów i rencistów, a także innych pracowników oraz emerytów i rencistów, którzy wystąpią o ich reprezentowanie  wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego,  w zakresie:  
 1. Racjonalnego zatrudniania oraz prawidłowego kształtowania praw i obowiązków stron wynikających ze stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych.
 3. Bezpieczeństwa , higieny i kultury pracy.
 4. Warunków pracy.
 5. Świadczeń socjalnych.
 6. Ochrony zdrowia i zatrudniania w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
 7. Świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalno – rentowych.
 8. Warunków bytowych i kosztów utrzymania.
 9. Popierania i inicjowania wszelkich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 10. Oddziaływania na rzecz ochrony praw pracowniczych, praw i wolności obywatelskich, umacniania solidarności w stosunkach wzajemnych i zabezpieczenia praworządności.
 11. Podejmowania działań w zakresie podnoszenia rangi zawodowej członków związku.

    §5

Związek realizuje swoje cele poprzez:
 1. Ochronę praw członków związku wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych oraz organów sądowych w ramach uprawnień związków zawodowych.
 2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku powstania konfliktów .
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
 5. Partnerskie współdziałanie z pracodawcą oraz organizacjami związkowymi i samorządowymi.
 6. Opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących praw i interesów pracowników przewidzianych przepisami prawa pracy.

    §6

W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo podjęcia stosownej formy protestu  zgodnie z obowiązującym w tej mierze prawem.