W dniu 24.06.2020r odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZZ „KADRA”. W wyniku podjętych uchwał zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok, udzielono Zarządowi absolutorium z pełnienia funkcji za 2019 rok, zatwierdzono bilans i rachunek wydatków za 2019 rok oraz preliminarz wydatków na 2020 rok.

  W głosowaniu jawnym zebrani delegaci zadecydowali o rozszerzeniu porządku obrad o przyjęcie wniosku o odwołanie Przewodniczącego ZZ KADRA oraz wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego ZZ KADRA. Powodem złożonych wniosków było domniemanie działalności niezgodnej ze Statutem Związku. Przewodniczący kol. Piotr Szelest i Wiceprzewodniczący kol. Dariusz Batyra odnieśli się do sformułowanych zastrzeżeń opartych na zapisach Statutu Związku.

   Delegaci w głosowaniu tajnym zadecydowali o odwołaniu Przewodniczącego ZZ KADRA, natomiast kol. Dariusz Batyra pozostał w szeregach Zarządu Związku. W dalszej części obrad odbyły się wybory uzupełniające do organów Związku. W wyniku głosowania tajnego nowym Przewodniczącym został wybrany kol Artur Brzozowski, skład Zarządu uzupełnił kol. Maciej Mazur a skład Komisji Rewizyjnej uzupełnił kol. Bartosz Helicki.

  Do Komisji uchwał i wniosków wpłynął wniosek o nowelizację Statutu Związku i Ordynacji Wyborczej. Do przygotowania zmian zobligowano obecny Zarząd.

  Obrady WZD ZZ KADRA odbyły się w gorącej atmosferze. To trwające ponad 4 godziny zebranie zmusza do zastanowienia nad celami i zadaniami naszej organizacji.

                           Szczęść Boże

                        Artur Brzozowski