W środę 9 czerwca odbyło się Walne Zebrania Delegatów ZZ „KADRA”. Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku przekazali sprawozdania z działalności za rok 2020. Przybyli licznie delegaci w wyniku podjętych uchwał zatwierdzili sprawozdania, preliminarz wydatków na rok 2021  i udzielili absolutorium Zarządowi. W dalszej części obrad WZDZ dyskusja toczyła się nad projektem nowelizacji Statutu i Ordynacji Wyborczej.  Ostatecznie w wyniku głosowania nowelizacja Statutu i Ordynacji Wyborczej została przyjęta. Wprowadzone zmiany uwzględniają nowelizację ustawy o związkach zawodowych, która weszła w życie od 01.01.2019 r., precyzują zapisy niejasne i skomplikowane oraz harmonizują oba dokumenty.  Nowelizacja Statutu dostosowuje kadencyjność naszego Związku do pięcioletniej kadencyjności organów Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.
    Na WZDZ przybyli zaproszeni goście w osobie Przewodniczącego Zarządu Głównego PZZ „KADRA” Kol. Dariusza Trzcionki oraz wiceprzewodniczącego Kol. Krzysztofa Stanisławskiego. Przewodniczący Kol. Dariusz Trzcionka przedstawił strukturę organizacyjną PZZ „KADRA”, zasady współpracy  z organizacjami zrzeszonymi (jedną z około stu zrzeszonych organizacji jest ZZ „KADRA” Bogdanka) oraz omówił działalność PZZ „KADRA” na rynku ogólnokrajowym i europejskim. Wiceprzewodniczący Krzysztof Stanisławski omówił istotę działalności Sekcji Węgla Kamiennego, do której ZZ „KADRA” Bogdanka przynależy. Koledzy z PZZ „KADRA” przedstawili też relację z prac nad Umową Społeczną, rolę PZZ KADRA w przygotowaniu zapisów tej Umowy.
   Gościem WZDZ był Prezes Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Artur Wasil. W wypowiedzi w obszerny sposób odniósł się do pytań delegatów dotyczących  bieżącej działalności naszej Spółki z uwzględnieniem otoczenia rynkowego. Wiele pytań dotyczyło planów Zarządu mających na celu  zachowanie obecnej silnej pozycji naszej kopalni na rynku węgla energetycznego w Polsce i utrzymanie bezpieczeństwa ekonomicznego zatrudnionej załogi.
    Zarząd ZZ „KADRA” dziękuje za przybycie delegatom Związku, zaproszonym gościom oraz za aktywne uczestnictwo w obradach. Dodatkowe podziękowania Zarząd ZZ „KADRA” kieruje do autorów pytań i wnioskuje by ta forma kontaktu ZZ „KADRA” z Zarządem LW weszła jako punkt stały porządku obrad na kolejnych Walnych Zebraniach Delegatów Związku.
  Szczęść Boże Artur Brzozowski