W przeprowadzonym w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku referendum Polacy opowiedzieli się za przystąpieniem do UE, a od 1 maja 2004 r. Polska stała się jej członkiem.
Jedną z podstawowych wartości, która jednoczy wszystkie państwa członkowskie, jest demokracja. Inne wartości wspólne dla wszystkich krajów to poszanowanie godności ludzkiej, wolności, równości, praworządności oraz praw człowieka.
Czy dobrze jest być w UE, plusy i minusy przystąpienia do UE, jakie są korzyści w wymiarze przede wszystkim politycznym, gospodarczym i społecznym to pytania, które stałe nam towarzyszą od 20 lat.
Wymownym wynikiem przystąpienia są fundusze unijne, jakie Polska otrzymała, przeznaczone na politykę spójności. Ich wartość przekracza około trzykrotnie kwotę odprowadzonych składek. Województwo lubelskie w czwartej już perspektywie tzn. na lata 2021-2027 ma przyznane 2,43 mld euro. W pracach Komitetu Monitorującego, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy realizacji programu uczestniczą też przedstawiciele Strony Społecznej: OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ.