Związek Zawodowy ``Kadra``

LW Bogdanka S.A.


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy „KADRA” Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A.

w Bogdance. W dalszej części statutu zwany jest „Związkiem".

§ 2

1. Podstawą działania Związku jest niniejszy Statut zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o Związkach Zawodowych i innymi ustawami oraz konwencjami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską uchwalonymi przez Międzynarodową Organizację Pracy.

2. Terenem działania Związku jest teren całego kraju a w szczególności: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, Korporacja Gwarecka S.A. w Bogdance oraz teren każdego zakładu pracy, który zostanie określony odrębną uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku.

3. Siedzibą Związku jest Bogdanka, 21-013 Puchaczów.

§ 3

1. Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej, od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

2. Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy określone w niniejszym statucie.

3. Związek ma prawo przystąpić do ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych.

4. Związek może w porozumieniu z innymi związkami zawodowymi działającymi na terenie zakładu pracy podejmować działania w celu obrony interesów

osób wykonujących pracę zarobkową.

5. Związek ma prawo nawiązywać kontakty i współdziałać z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związkowymi.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania związku

§ 4

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku osób wykonujących pracę zarobkową, emerytów i rencistów, a także innych osób wykonujących pracę zarobkową oraz emerytów i rencistów, którzy wystąpią o ich reprezentowanie wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, w zakresie:

1) Racjonalnego zatrudniania oraz prawidłowego kształtowania praw i obowiązków stron wynikających ze stosunku pracy.

2) Wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń osób wykonujących pracę zarobkową.

3) Bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy.

4) Warunków pracy.

5) Świadczeń socjalnych.

6) Ochrony zdrowia i zatrudniania w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

7) Świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalno - rentowych.

8) Warunków bytowych i kosztów utrzymania.

9) Popierania i inicjowania wszelkich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

10) Oddziaływania na rzecz ochrony praw osób wykonujących pracę zarobkową, praw i wolności obywatelskich, umacniania solidarności w stosunkach wzajemnych i zabezpieczenia praworządności.

11) Podejmowania działań w zakresie podnoszenia rangi zawodowej członków związku.

§ 5

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1) Ochronę praw członków związku wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych oraz organów sądowych w ramach uprawnień związków zawodowych.

2) Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku powstania konfliktów.

3) Prowadzenie działalności gospodarczej.

4) Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

5) Partnerskie współdziałanie z pracodawcą oraz organizacjami związkowymi, samorządowymi i społecznymi.

6) Współdziałanie z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy.

7) Opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową przewidzianych przepisami prawa pracy.

§ 6

W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo podjęcia stosownej formy protestu zgodnie z obowiązującym w tej mierze prawem.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami Związku mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych jak również emeryci i renciści uprzednio zatrudnieni na tych stanowiskach, oraz osoby wykonujące pracę zarobkową czasowo pozostający bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, będący uprzednio członkami Związku.

2. Członkostwo Związku nabywa się i traci na mocy decyzji Zarządu Związku. Decyzja o przyjęciu następuje po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku Zawodowego „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.

3. Dowodem przynależności do Związku jest opłacona składka.

4. Na członków Związku mogą być przyjęte osoby wykonujące pracę zarobkową na stanowiskach robotniczych, decyzją Zarządu podjętą w formie uchwały w składzie co najmniej 5-cio osobowym.

5. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw osoby wykonującej pracę zarobkową niezrzeszonej w Związku, na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli osoba ta zwróci się o taką pomoc i Zarząd Związku wyrazi na nią zgodę.

§ 8

Członkostwo Związku ustaje wskutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia.

2) Skreślenia z listy członków Związku na skutek niewywiązywania się z obowiązków statutowych

3) Wykluczenia ze Związku.

4) Zgonu.

§ 9

Członek Związku ma prawo:

1) Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.

2) Wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów.

3) Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w zakresie ochrony swych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową.

4) Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku.

5) Brać udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych organizowanych przez Związek.

6) Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwoływanie członków tych organów z pełnionych funkcji, na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

7) Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku.

8) Brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

9) Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku.

10) Brać udział we wszystkich formach protestu organizowanych przez Związek.

§ 10

Członek Związku zobowiązany jest:

1) Brać czynny udział w pracach Związku.

2) Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

3) Przestrzegać zasad lojalności i pomocy wzajemnej w życiu związkowym oraz w pracy zawodowej.

4) Chronić i pomnażać własność Związku.

§ 11

Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.

§ 12

1. W przypadku naruszania postanowień Statutu, naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności członka Związku, działania na szkodę Związku lub braku lojalności wobec Związku można po wysłuchaniu zainteresowanego - udzielić upomnienia, nagany albo wykluczyć ze Związku.

2. Skreślenie z listy członków Związku następuje z powodu zalegania przez członka Związku z zapłatą składki członkowskiej należnej za co najmniej 3 miesiące.

3. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie jednego roku od daty jej wymierzenia.

§ 13

1. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu ze Związku, ukaraniu członka, a także zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku. O treści uchwały w w/w sprawie zainteresowany członek Związku będzie powiadomiony za podpisem w terminie 14 dni. Za skuteczne powiadomienie traktuje się również dwukrotne powiadomienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. Od uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia odpisu uchwały.

3. Z chwilą ustania członkostwa w Związku, były członek Związku nie może ubiegać się o realizację swych uprawnień członkowskich oraz o zwrot składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§ 14

1. Organami Związku są:

1) Walne Zebranie Członków Związku.

2) Zarząd Związku.

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów Związku trwa 5 lat.

3. Ilość członków organów Związku ustala niniejszy Statut.

§ 15

1. Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.

2. Organy Związku pochodzą z wyboru.

3. Szczegółowy sposób wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Walne Zebranie Członków Związku.

§ 16

1. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

2. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Związku, o którym mowa w § 21 ust. 3, w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków Związku ustala się w tym samym dniu drugi termin zebrania bez wymaganego kworum.

3. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, a w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłaszanych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie członków.

§ 17

Członek organu Związku jest zobowiązany:

1) Aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku.

2) Reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku.

3) Składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swojej działalności.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków organów Związku z pełnionych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.

3. Wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu członka organu Związku winien posiadać stosowne uzasadnienie.

4. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku należy wysłuchać zainteresowanego.

§ 19

1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1) Ustania członkostwa Związku.

2) Rezygnacji z mandatu.

3) Odwołania w trybie określonym w § 18 Statutu Związku.

4) Niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1 rok.

2. Tryb i zasady uzupełnienia składu osobowego organów Związku w trakcie trwania kadencji określony jest w Ordynacji Wyborczej.

3. Wybrani członkowie organów Związku, o których mowa w ust. 2 pełnią funkcję do końca trwającej kadencji.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 20

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Związku minimum raz w roku jako zebranie informacyjno-sprawozdawcze.

3. W Walnym Zebraniu Członków Związku biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Związku a w przypadku, gdy ilość członków przekracza 150 - delegaci.

Wówczas Zebranie nazywa się „Walne Zebranie Delegatów Związku”. Delegaci wyłaniani są według zasad opracowanych przez Zarząd Związku.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków Związku:

1) Ustala program działania Związku.

2) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.

3) Uchwala Statut i zmiany Statutu Związku.

4) Ustala strukturę organizacyjną Związku.

5) Uchwala Ordynację Wyborczą.

6) Wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.

7) Określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej, zatwierdza budżet Związku, zatwierdza preliminarz budżetowy.

8) Rozpatruje wnioski i postulaty.

9) Rozpatruje odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków.

10) Decyduje o rozwiązaniu Związku.

11) Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia absolutorium

Zarządowi Związku.

2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku w sprawach określonych w § 21 ust.1 pkt 3,4 i 5 zapaść mogą w obecności co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 16 ust. 2.

§ 22

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 23

1. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, skarbnik oraz trzech członków.

2. Wiceprzewodniczących i skarbnika wybiera ze swojego składu Zarząd Związku.

3. Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

1) Realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.

2) Współdziała na zasadzie partnerstwa z pracodawcą oraz innymi organizacjami związkowymi we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku.

3) Zwołuje Walne Zebranie Członków Związku, wyznacza termin Walnego Zebrania Członków Związku oraz ustala porządek obrad, (powyższe podaje do wiadomości i członkom Związku nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Związku).

4) Przyjmuje projekt Ordynacji Wyborczej, którą uchwala Walne Zebranie Członków Związku.

5) Zarządza majątkiem Związku.

6) Powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe.

7) Przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku.

8) Ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku.

9) Ogłasza i organizuje stosowne formy protestu.

10) Decyduje o utworzeniu i wysokości pomocy finansowej w przypadku podjęcia akcji strajkowej lub utraty pracy przez członka Związku.

11) Reprezentuje Związek w stosunkach z zakładem pracy.

12) Podejmuje decyzje w sprawach nieokreślonych Statutem.

13) Udziela pełnomocnictw.

14) Wszelkie decyzje w sprawach finansowych podejmuje się na mocy

uchwały Zarządu.

15) Pracami Zarządu Związku kieruje przewodniczący Związku.

§ 24

Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz miesiącu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał organów związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

2) Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swojej działalności.

3) Ocena projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.

4) W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia członków Zarządu Związku.

5) Składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu z pełnionej funkcji na podstawie § 18 i zawieszaniu ich w czynnościach do czasu podjęcia decyzji przez uprawnione organy.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Ze swego grona wybiera przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

4. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium (lub nie) ustępującemu Zarządowi Związku.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.

6. Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Reprezentowanie Związku

§ 27

1. Do reprezentowania związku upoważniony jest przewodniczący lub wiceprzewodniczący albo inna osoba upoważniona uchwałą Zarządu w granicach upoważnienia.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch osób: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Związku albo dwóch wiceprzewodniczących Związku. Złożenie oświadczenia woli w sprawach majątkowych musi być poprzedzone uchwałą Zarządu wyrażającą zgodę na jego złożenie.

§ 28

Dwóch członków Zarządu Związku w tym przewodniczący, może ustanowić pełnomocników spośród członków organów Związku jak również spośród osób nie będących członkami organów Związku do składania w jego imieniu wiążących oświadczeń woli.

§ 29

1. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i zawierania umów, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu względnie jednego członka zarządu i pełnomocnika działających w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

2. Prawa z akcji i udziałów będących w posiadaniu Związku wykonuje w uzgodnieniu z Zarządem, przewodniczący Związku lub inna osoba działająca z upoważnienia Zarządu

§ 30

W sprawach przekraczających zakres uprawnień Zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Związku

§ 31

1. Majątek Związku powstaje:

1) Ze składek członkowskich.

2) Z dotacji, darowizn i zapisów.

3) Z dochodu z organizowanych przez Związek imprez kulturalno rozrywkowych

i sportowych oraz prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej

i wydawniczej.

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

§ 32

1. Składka członkowska jest potrącana z miesięcznych zarobków członka

otrzymywanych z tytułu pracy w zakładach, o których mowa w § 2 ust. 2 w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Związku. W przypadku członków Związku będących emerytami wpłacają oni składki w wysokości określonej uchwałą Walnego Zebrania gotówką do skarbnika za pokwitowaniem.

2. Prawidłowo pobrana składka związkowa nie podlega zwrotowi.

§ 33

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 34

1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalanego na okres roczny.

2. Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Członków Związku.

§ 35

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek w imieniu Związku.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 36

1. Do stażu związkowego zalicza się:

1) Okres przynależności do innych związków zawodowych.

2) Czas odbywania służby wojskowej.

3) Przerwy w pracy z tytułu urlopu bezpłatnego i wychowawczego.

4) Czas pozostawania bez pracy z wyjątkiem, gdy stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy osoby wykonującej pracę zarobkową lub przez porzucenie pracy.

2. Decyzję o zaliczeniu stażu związkowego podejmuje Zarząd Związku po opłaceniu przez członka Związku składki za okres przerwy przynależności związkowej.

§ 37

Przystąpienie Związku do Zrzeszenia Związków Zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.

§ 38

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku, podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów, przy obecności minimum 50 % członków Związku.

2. W przypadku określonym w ustępie 1 nie ma zastosowania zapis § 20 ust. 3.

§ 39

1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków Związku.

2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa w sądzie.

§ 40

1. Zarząd Związku posługuje się pieczątką, w treści której zamieszczony jest zapis „ZWIĄZEK ZAWODOWY „KADRA" Lubelski Węgiel „Bogdanka'' S.A.”

2. Nazwa i znak graficzny Związku są jego wyłączną własnością i podlega ochronie prawnej.

3. Wszelkie dokumenty prawne i finansowe wymagają podpisów dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 41

W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym Statucie rozstrzyga Walne Zebranie Członków Związku a w okresach pomiędzy Zebraniami Zarząd Związku. Zastosowanie mają przepisy ustawy o Związkach Zawodowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 42

1. Jednolity tekst statutu uchwalono 9 czerwca 2021 roku.

2. Tekst jednolity niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Z dniem zarejestrowania niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut z dnia 10 kwietnia 2008 roku.

Uchwalona na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w dniu 09.06.2021 r.

Rozdział I

Zasady ogólne

1. Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.

2. Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru:

a) Przewodniczącego ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.

b) Zarządu ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.

c) Komisji Rewizyjnej ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.

3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lat.

4. Ordynację wyborczą uchwala Walne Zebranie Delegatów Związku na podstawie § 15 ust.3 Statutu ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A. Zarząd Związku na podstawie § 20 ust. 3 określa zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie.

5. Wybory do władz statutowych odbywają się na demokratycznych zasadach w sposób równy, tajny i bezpośredni. W przypadku równej ilości głosów, o ile uznanie wszystkich mandatów spowodowałoby przekroczenie liczby ustalonych miejsc w organach Związku, Walne Zebranie przeprowadza ponowne wybory między kandydatami mającymi równą ilość głosów.

6. Zgłoszenie kandydatów dokonuje się na Walnym Zebraniu, z listy delegatów związku.

7. Zgłoszeni kandydaci do władz Związku muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich nazwisk na kartach do głosowania.

8. Głosuje się imiennie na kandydata.

9. Ilość kandydatów jest nieograniczona.

10. Funkcji w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

11. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się:

a) Komisję wyborczą w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby,

b) Komisję skrutacyjną w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.

12. Do zakresu obowiązków komisji należy:

a) Komisja wyborcza – stwierdza na podstawie list obecności prawomocność Walnego Zebrania Delegatów, sporządza listy zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym, które przekazuje Komisji skrutacyjnej,

b) Komisja skrutacyjna – sporządza karty do głosowania, przeprowadza wybory i ogłasza wyniki wyborów.

13. Komisje wyborcza i skrutacyjna po ukonstytuowaniu się, każda we własnym gronie, niezwłocznie dokonują wyboru Przewodniczącego, którego zadaniem jest kierowanie pracami danej komisji i jej reprezentowanie.

14. Członkowie wszystkich komisji za wyjątkiem Komisji skrutacyjnej mają prawo kandydowania na każdą funkcję we władzach Związku.

15. Komisje sporządzają protokoły ze swoich prac.

Rozdział II

Tryb i zasady wyboru Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A.

Wyboru: przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonują delegaci na Walnym Zebraniu Delegatów ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru przewodniczącego Związku, następnie sześciu członków Zarządu Związku i trzech członków Komisji Rewizyjnej

1. Wybór przewodniczącego

a) wyboru przewodniczącego Związku dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych ustnie na Walnym Zebraniu Delegatów,

b) delegat zgłaszający kandydata obowiązany jest podać jego imię i nazwisko oraz krótką charakterystykę,

c) na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,

d) przewodniczącym Związku zostaje wybrany w pierwszej turze ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość głosów, nie mniej niż 50% plus 1, ważnych głosów,

e) jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe,

f) do następnej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.

2. Wybór sześciu członków Zarządu Związku

a) wyboru członków Zarządu Związku dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych ustnie na Walnym Zebraniu Delegatów,

b) delegat zgłaszający kandydata obowiązany jest podać jego imię i nazwisko oraz krótką charakterystykę,

c) na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,

d) do Zarządu Związku zostaje wybranych 6 kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów,

e) wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się.

3. Wybór Komisji Rewizyjnej

a) wyboru trzech członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych ustnie na Walnym Zebraniu Delegatów,

b) na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,

c) na członków Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów,

d) członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybierają Przewodniczącego.

Rozdział III

Odwołanie członków organów Związku przed upływem kadencji

1. Odwołania członków organów Związku przed upływem kadencji dokonuje Walne Zebranie Delegatów bezwzględną większością głosów delegatów biorących udział w głosowaniu.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.

3. Oddane głosy przelicza Komisja Skrutacyjna.

4. Wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu członka organu Związku powinien być w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów.

Rozdział IV

Tryb i zasady uzupełnienia składu osobowego organów Związku w trakcie trwania kadencji.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Związku lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, w jego miejsce zostaje powołany delegat, który kandydował w ostatnio przeprowadzonych wyborach na członka ww. organów i uzyskał kolejną ilość głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów do organu zostaje powołany ten delegat, którego nazwisko znajdowało się wyżej na liście do głosowania.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej do stanu poniżej 50% i braku możliwości uzupełnienia z listy kandydatów, którzy uzyskali kolejną liczbę głosów w ostatnio przeprowadzonych wyborach przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego dokonuje się wyboru nowego przewodniczącego w sposób określony w § 21 rozdz. I pkt 6 Statutu ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A. na Walnym Zebraniu Delegatów w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego Związku funkcję pełni wiceprzewodniczący mianowany uchwałą Zarządu Związku.

Rozdział V

Głosowanie i ustalanie wyników wyborów

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania sporządzonych przez Komisję skrutacyjną opatrzonych pieczęcią Związku.

2. Na kartach do głosowania wskazuje się minimalną liczbę kandydatów jaką należy skreślić, aby głos był ważny.

3. Przez „skreślenie” uznaje się przekreślenie linią poziomą imienia i nazwiska kandydata.

4. Komisja skrutacyjna zapewnia bezpośredniość i tajność głosowania.

5. Głos jest nieważny, jeżeli naruszono zasady głosowania tj.:

a) nie skreślono wymaganej liczby kandydatów,

b) oddano głos na zmienionej (bez pieczęci Związkowej), zniszczonej (przedartej całkowicie) lub przekreślonej karcie do głosowania,

c) oddano głos na karcie z dopisanymi dodatkowo nazwiskami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Dokumentacje z przeprowadzonych wyborów na Walnym Zebraniu Delegatów (listy kandydatów, karty do głosowania, protokoły) przechowuje się w zamkniętych zabezpieczonych pakietach w siedzibie Związku przez okres trwania kadencji.

2. Zarząd Związku określa zasady wyboru delegatów na Zjazd Krajowy w oparciu o aktualne zapisy Statutu i Ordynacji Wyborczej PZZ „KADRA”.

3. Niniejsza Ordynacja wyborcza wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Delegatów Związku.

4. Z dniem uchwalenia niniejszej Ordynacji Wyborczej traci moc dotychczas obowiązująca Ordynacja Wyborcza przyjęta na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w dniu 26.11.2003 roku.