Związek Zawodowy ``Kadra``

LW Bogdanka S.A.


W oparciu o postanowienia § 9 ust. 4 i § 23 ust. 3 pkt 7 Statutu Związku, Zarząd uchwalił stawki zasiłków statutowych w wysokościach określonych w tabeli.

Po odbiór świadczenia, z dokumentami z USC do okazania, zapraszamy do biura Związku ZZ KADRA.

Lp. Tytuł do zasiłku Kwota zasiłku [ zł ]
1. Zgon Członka Związku (otrzymuje współmałżonek lub dzieci) 1500,00
2. Urodzenie dziecka 750,00
3. Zgon w rodzinie (współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie) 750,00


Zgodnie z Uchwałą Zarządu ZZ KADRA Nr 20/23/IX z dnia 21 czerwca 2023 r. informujemy, że minimalny okres karencji dla przyznawanych wszystkich świadczeń statutowych wynosi 6 miesięcy. Okres karencji liczony jest od daty przystąpienia do Związku Zawodowego KADRA LW Bogdanka S.A.